Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı

                Moleküler Biyoloji ve Genetik programında, Biyoloji programında öğretilen temel konuların yanı sıra organizmalardaki yapı-işlev ilişkileri hücresel ve moleküler düzeyde çalışılmaktadır. Ağırlıklı olarak, biyolojik olayların hücresel, moleküler ve genetik temellere dayandırılarak açıklanması ve anlaşılması amaçlanmaktadır.   


Her iki programda da verilen eğitim, klasik ders anlatımlarını, sınıf içi tartışmaları, öğrenci sunumlarını, laboratuvar uygulamalarını ve seminerleri içermektedir. Öğrencilerin bilimsel problem çözme tekniklerini öğrenmeleri, okudukları araştırma makalelerini anlamaları ve analiz edebilmeleri beklenmektedir.  


Biyolojik Bilimler Bölümümüz lisans öğrencileri konularında uzman öğretim üyelerimizin laboratuvarlarında yürütülen araştırma projelerinde dönem içi ve yaz aylarında yer alma fırsatı bulmakta, aldıkları teorik eğitimi uygulamalarla pekiştirebilmektedirler. Öğrencilerimizin moleküler biyoloji ve genetik, biyofizik, mikrobiyoloji, biyomalzeme, ekoloji, evrimsel biyoloji ve türlerin korunması gibi alanlarda gerek bölüm içi, gerekse de ortak projeler çerçevesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler ve diğer araştırma merkezlerinde uygulamalı eğitim almaları teşvik edilmektedir.  


                Bölüm programımız, lisans öğrencilerimize sunulan araştırma olanakları ile onların başarılı bir kariyere adım atabilmeleri için gerekli temel bilgi ve pratik becerileri vermekte; mezuniyet sonrasında temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmacı olabilmek, eğitimci olmak ya da gıda ve ilaç endüstrisi, tarım, ormancılık ve sağlık sektörlerinde görev alabilmek için her türlü donanımı kazanmaları sağlanmaktadır.


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Kapsama Alanı?

                Biyolojik Bilimler Bölümünde iki lisans programımızdan birisi olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü moleküler biyoloji tekniklerinden, bu arada genetik mühendisliği tekniklerinden yararlanılarak biyolojik sistem ve olayların moleküler düzeyde incelendiği bir bilim dalına ait eğitim ve araştırma programıdır. Moleküler Genetik, Moleküler Hücre Biyolojisi, Biyomoleküllerin (Protein, nükleik asitler gibi) Yapı ve Fonksiyonları, Moleküler Biyofizik, Moleküler Biyoteknoloji, Moleküler Evrim, Yapısal Biyoloji, Protein Biyokimyası, Kanser Moleküler Biyolojisi başlıca ilgi alanlarıdır.


Genetik Mühendisliğinin Moleküler Biyolojideki Yeri ve Mezunlara Genetik Mühendisi Unvanı verilip verilmediği?

                Genetik mühendisliği alanı ise, canlıların genomlarının ya da genlerinin her türlü manipülasyonunu içermektedir ki bu bağlamda gen klonlaması, rekombinant protein üretimi, transgenik bitki ya da hayvanların oluşturulması, gen düzeyinde hedeflenmiş değişiklikler ile proteinlerin nicelik ve niteliklerinin değiştirilmesi, ya da yeni biyomoleküllerin tasarımı gibi çalışmalardan söz edilebilir. Bu örneklerden de görüleceği üzere genetik mühendisliği moleküler genetiğin, genetik yapıda planlanmış değişiklikler yapılması ya da yeni biyolojik yapıların oluşturulmasına yönelik tasarımları içeren bir dalı olması nedeni ile mühendislik olarak adlandırılmaktadır. Yoksa klasik anlamda bir mühendislik olmayıp, yapılan işlemlerin özelliği nedeni ile bu şekilde adlandılmaktadır ve yanlış da değildir. Ancak bu konularda uzmanlaşmış kişilere ne bizde ve ne de dünyada genetik mühendisi gibi bir unvan verilmez, ancak biyolog unvanını kullanabilirler. Bu alan çalışma konuları itibari ile moleküler genetik temelli olması dolayısı ile Moleküler Biyoloji kapsamına girer. Eğer bu alanda kariyer yapmak isteniyorsa en uygun Bölüm Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüdür.


Lisans öğrencilerini Yurt Dışına gönderme olanakları?

                Bölümümüzün eğitim amacı öncelikle yurtdışında gelişmiş Üniversitelerle aynı düzeyde eğitim ve araştırma olanakları sunmaktır. Bunun için "önceliğimiz öğrencilere yurtdışı olanağı sağlamak" olamaz. Hiçbir Üniversiteninde böyle bir önceliği yoktur, olmamalıdır. Bizim evrenesel boyutta bir Üniversite olmamız dolayısıyla onlarla rekabetimiz ve işbirliğimiz söz konusudur ve bu misyonumuzu da başarı ile yıllardır sürdürmekteyiz. Yurt dışına gidiş lisans düzeyinde staj için ya da laboratuarları tatilde ziyaret etmek bu arada yeni deneyimler edinmek için ya da değişim programları çerçevesinde eğitim süresince 1-2 dönem yurt dışındaki bir üniversitede derslere devam etmek şeklinde olmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz istedikleri taktirde yurt dışındaki Üniversitelere gitme fırsatını her zaman bulabilmektedir.


Lisansüstü eğitimi yurt dışında yapma şansı

                Master ve Doktora için her zaman yurt dışındaki Üniversitenin gerekli koşulları sağlandığında gitme şansı vardır ve örnekleri her iki programımızdan da mezun olmuş öğrenciler için pek çoktur. Öğrencilerimizin çoğu Doktora ya da Master için burslarını gidecekleri üniversiteden kolayca sağlamaktadır. Özellikle ABD, ve Almanya başta olmak üzere bir çok Avrupa Üniversitelerinden öğrencilerimize olan talep ve destek yıllar itibari ile giderek artarak sürmektedir.Biyolojik Bilimlerin Türkiye ve dünyada Geleceği? İş Olanakları?

                Biyolojik bilimlerin hem Dünya'da hem de ülkemizde geleceği son derece parlaktır. Araştırma destek programlarında birinci derecede önceliği olan bir alandır. Dünyada iş potansiyeli en fazla olan alanlardan birisidir. Bizde de mezunlara talep sayısı, çalışma olanakları ve önerilen iş kalitesi her geçen yıl giderek artmaktadır. 


Mezunlarımız kendi istekleri doğrultusunda öncelikli tercihleri akademik kariyer olup, bu doğrultuda Lisansüstü eğitimlerini gerek yurt dışı gerekse yurt içi Ünivesitelerde rahatlıkla sürdürme olanağına sahiptirler. 


                Yurt dışında iş olanakları son derece fazladır. Biyoteknoloji şirketlerinde özellikle Medikal/ farmasötik endüstrisinde, gıda sanayinde, çevre ve doğal hayatı koruma ile ilgili kamu ya da özel kuruluşlarda, hastahanelerde, özel klinik ve laboratuarlarda, biyomedikal cihazlar ile ilgili şirketlerde en fazla aranen elemanlardır. 


                Ülkemizde de akademik kariyer yanısıra, kamu ve özel sektörde (ilaç ve gıda sektörleri araştırma-geliştirme birimleri, çevre koruma, kalilte kontrol birimleri gibi) araştırma enstitülerinde araştırıcı ya da yönetim kademelerinde, tıp sektöründe (hastanelerin araştırma laboratuarları, tüp bebek üniteleri gibi) moleküler biyolog olarak görev yapmaları da mümkündür.


                Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün amacı, temel genetik, biyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya birikimine sahip moleküler biyoloji, gen ve protein mühendisliği, biyoteknoloji gibi alanlarda kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla , temel derslerin yanı sıra öğrencilerin gelecekte çalışmak istedikleri alanlara daha güçlü alt yapı sağlamak seçmeli alan dersleri de lisans eğitim programında sunulacaktır.Bölümümüzde 2 Profesör, 2 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları tıp, tarım, veterinerlik, adli bilimler, biyoteknoloji, nanoteknoloji vs. gibi çok geniş bir alanda iş imkanı bulabilmektedirler.

Son Güncelleme: 2024-02-19 15:11:55
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024